Adaptacje Projektów Gotowych

W przypadku zakupu projektu za naszym pośrednictwem oferujemy darmowe doradztwo przy wyborze projektu oraz atrakcyjną cenę adaptacji wynoszącą tylko 1490 zł brutto w pozostałych przypadkach 1790 zł brutto.

Adaptacja projektu gotowego, typowego jest obowiązkowa, żeby uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić zamiar budowy domu. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz potrzeb inwestora.

Z ramach adaptacji:

 1. Sprawdzimy zgodność projektu z planem miejscowym lub warunkami zabudowy.
 2. Wykonamy projekt zagospodarowania terenu działki na którym umiejscowimy budynek z wymiarami własnymi i odległościami od granicy, linie zabudowy, taras i schody do budynku, dojazd i dojście do budynku, bramę i furtkę, śmietnik z odległościami od granic działki, przyłącza gazu, wody i prądu w obrębie działki, miejsce parkingowe z odległościami od granic działki i ew. budynku, ew. zbiornik na ścieki z odległościami od granic działki itp.
 3. Dostosujemy głębokość fundamentów do lokalnej strefy klimatycznej.
 4. Zaopiniujemy projekt typowy przez architekta i konstruktora.
 5. Dołączymy i oprawimy w 4 egzemplarzach dokumenty wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez Inwestora – opinie, wypisy itp.
 6. Przejmiemy na siebie obowiązek głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego).
 7. Dołączymy stosowne uprawnienia oraz wypis do izby zawodowej.
 8. Sporządzimy informacje BIOZ – wytyczne dla Kierownika budowy.
 9. Dołączymy oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i normami.
 10. Sporządzimy opis techniczny zawierający:
  • opis planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą,
  • kategorię geotechniczną budynku i warunki gruntowo- wodne,
  • opis zagospodarowania terenu z dowodem zgodności budynku z warunkami zabudowy,
  • wyliczenie bilansu powierzchni dla działki itp.

Ewentualne zmiany w projekcie gotowym wyceniamy indywidualnie.

Do celów adaptacji inwestor powinien dostarczyć:

 1. Aktualną mapę do celów projektowych przygotowaną przez geodetę.
  - można zamówić w naszym biurze
 2. Opinię geotechniczną – tzw. badania gruntu na działce
  -można zamówić w naszym biurze
 3. Wypis i wyrys z planu miejscowego lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.
 4. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 5. Aktualny odpis z KW lub akt notarialny.
 6. Zgodę właścicieli działek sąsiednich na przeprowadzenie przez ich teren mediów (jeśli konieczne).

W skład oferty adaptacji nie wchodzą:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy budynku
 2. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 3. Opłaty administracyjne i skarbowe
 4. Specjalistyczne opracowania (np. mapa do celów projektowych, opinia geotechniczna, opracowania konserwatorskie, inwentaryzacja zieleni
 5. Projekty dodatkowe typu: projekt wzmocnienia gruntu, projekty sieci, przyłączy, studni, szamba, zbiorników retencyjnych na deszczówkę, projekt ogrodzenia, zjazdu itp.
 6. Koszt pełnomocnictw do zastępowania inwestora w różnych urzędach.

Spytaj, zadzwoń i umów się na spotkanie
+48 691 776 808